Adatvédelmi nyilatkozat

Szolgáltató az Ügyfelek (Adatközlők), Érintettek adatainak kezelésekor, Adatkezelőként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Únió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató az Ügyfelek, Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, elsősorban a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli. A konkrét adatkezelésekkel kapcsolatos
1. jogalapról,
2. adattartalomról,
3. az adatkezelés céljáról,
4. időtartamáról,
5. adatfeldolgozóról,
6. adattovábbításról,
7. az adatokat megismerőkről,
8. érintetti jogokról és
9. jogorvoslati lehetőségekről
szóló tájékoztatást ez a nyilatkozat, illetve az adatfelvétel céloldalán elérhető nyilatkozatok tartalmaznak.

Az Adatvédelmi nyilatkozat Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF) része.

Amennyiben az Adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő

Név:      BIT-FORCE Kft. (ZÁRTALON / SZÉFGURU / IZONE)
Cím:       1165 Budapest, Arany János u. 53. ép. 95.
Tel.:       +36 70-331-9994
Email:    adatvedelem@bitforce.hu

 

I. Adatkezelés
1. Kapcsolattartás (telefonbeszélgetés, ügyféllevelezés)

Adatkezelő az Ügyféllel, Érintettel történő telefonbeszélgetés, illetve elektronikus (email) és papír alapú (levél, fax) levélváltás, kapcsolattartás során személyes adatot kezel.

1.1. Jogalap

Adatkezelő jogos érdeke – kapcsolattartás, egyeztetés, visszakereshetőség, tájékoztatás, tájékozódás.

1.2. Adattartalom

Név
Cím (számlázási és szállítási cím)
Telefonszám (vezetékes és mobil)
Email cím (ha email)
ÜP kód

Amennyiben az Adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

1.3. Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás, előkészítés, egyeztetés.

1.4. Az adatkezelés időtartama

Az üzleti kapcsolat fennállásáig, illetve az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.

1.5. Adatfeldolgozó

A telefonbeszélgetés, levelezés kapcsán a vonatkozó tárhely-szolgáltató, illetve IT-szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

1.6. Adattovábbítás

Az egyeztetések során az ügylethez kapcsolódó adatok Név, Cím, Telefonszám) a közreműködőnek szükség esetén az Adatkezelő által továbbításra kerülnek.

1.7. Az adatokat megismerők

Adatkezelő a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ügyfél, Érintett számára teljesíteni tudja.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző munkatársai is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
Szolgáltató ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

1.8. Érintetti jogok

Hozzáférés
Az Érintettnek joga van a fenti 1-7. pontban közölt tájékoztatáshoz, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez.
Ezenfelül az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ld lent).
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (ld. lent) panasz benyújtására.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog
Érintett a személyes adatok törlését az alábbi indokok valamelyike fennállása esetén kérheti:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előirt jogi kötelezettség teljesesítéséhez törölni kell.
A személyes adatok törlését alanyi jogként kérni nem lehet. A kérelem benyújtása után Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja, illetve hogy van-e a hozzájáruláson túlmenő egyéb jogalapja is. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelést az Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytathatja.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Tiltakozás joga
Érintett kizárólag a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő ilyen esetben, ha igazolja kényszerítő jellegű jogos ok fennállását, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges, folytathatja az adatkezelést.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.

1.9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz.
Az Érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Az Érintett bírósághoz fordulhat.

2. Ajánlat (ajánlatadás)

Adatkezelő ügyfél- és üzletszerzési tevékenysége részeként az ajánlatok elkészítése és megküldése során személyes adatot kezel.

2.1. Jogalap

Adatkezelő jogos érdeke - Ügyfél- és üzletszerzés.

2.2. Adattartalom

Név
Email cím (regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
Cím (számlázási és szállítási cím)
Telefonszám (vezetékes és mobil)
ÜP kód

Amennyiben az Adatközlő nem saját személyes adatait adja meg (kapcsolattartó és átvételért felelős személy), az Adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.3. Az adatkezelés célja

Az érdeklődés tárgyát képező termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlat Ügyfélnek történő megküldése, a megrendelés előkészítése, annak lehetővé tétele.

2.4. Az adatkezelés időtartama

Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év.

2.5. Adatfeldolgozó

Az ajánlatadáshoz, az elektronikus levelezéshez, és a Szolgáltató belső ügyviteli rendszeréhez kapcsolódó tárhely- és IT-szolgáltató(k), adatfeldolgozó(k)nak minősül(nek).

2.6. Adattovábbítás

Az ajánlatadás során az ügylethez kapcsolódó adatok (Név, Cím, Telefonszám) a közreműködőnek szükség esetén az Adatkezelő által továbbításra kerülnek.

2.7. Az adatokat megismerők

Adatkezelő a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ügyfél, Érintett számára teljesíteni tudja.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző munkatársai is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
Szolgáltató ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

2.8. Érintetti jogok

Hozzáférés
Az Érintettnek joga van a fenti 1-7. pontban közölt tájékoztatáshoz, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, amit a weboldalon, profiljába bejelentkezve saját maga megtehet.
Ezenfelül az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ld lent).
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (ld. lent) panasz benyújtására.

Tiltakozás joga
Érintett kizárólag a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő ilyen esetben, ha igazolja kényszerítő jellegű jogos ok fennállását, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges, folytathatja az adatkezelést.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.

2.9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz.
Az Érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Az Érintett bírósághoz fordulhat.

3. Online regisztráció, profil, rendelés

A weboldalakon (www.zartalon.hu, www.szefguru.hu, www.izone.hu) történő termékre és/vagy szolgáltatásra vonatkozó online megrendelés leadásához regisztráció szükséges.

3.1. Jogalap

Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
Adatkezelő jogos érdeke – aktív regisztráció fenntartása, bizonyíthatóság

3.2. Adattartalom

Név (regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
Email cím (regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
Cím (számlázási és szállítási cím)
Telefonszám (vezetékes és mobil; regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
ÜP kód
Amennyiben az Adatközlő nem saját személyes adatait adja meg (kapcsolattartó és átvételért felelős személy), az Adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.3. Az adatkezelés célja

A kiválasztott termékek és/vagy szolgáltatások elektronikus megrendelésének lehetővé tétele, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása, az érintettekkel történő kapcsolatfelvétel, értesítések közlése. A vásárlás, praktikus használat megkönnyítése, rendelési történet biztosítása, bizonyíthatóság. Használati és forgalmi adatok elemzése. Az ügyfélélmény fejlesztése.
A megrendelt tételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Rendelés értesítő, rendelés visszaigazolás megküldése, egyeztetések elvégzése, kifizetések és kiszállítások igazolása, bizonylatolás.
Az állami szervezetek (KSH, NAV) felé történő lejelentési kötelezettség.

3.4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció addig él a rendszerben, amíg annak törlését a Felhasználó, Érintett nem kéri, illetve ameddig a szolgáltató folytatja ez irányú tevékenységét.
A teljesített rendelésekhez kapcsolódó számlák megőrzési ideje 8 év, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint.

3.5. Adatfeldolgozó

A weboldalakon történő ügyintézéshez, az elektronikus értesítőkhöz és levelezéshez, és a Szolgáltató belső ügyviteli rendszeréhez kapcsolódó tárhely- és IT- szolgáltató(k), az egyéb szolgáltatók és közreműködők, illetve az állami szervek, hatóságok adatfeldolgozó(k)nak minősül(nek).

3.6. Adattovábbítás

A rendelés teljesítésekor a kiszállításhoz, az ehhez kapcsolódó kapcsolattartáshoz szükséges adatok (Név, Cím, Telefonszám) a kiszállítást végző szolgáltató cégnek szükség esetén a Szolgáltató által továbbításra kerülnek.
Adattovábbítás történik az egyéb közreműködök és az állami szervek, hatóságok felé is.

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat - bankkártyás fizetés esetén

Az Ügyfel tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint Adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási és szállítási adatok.
Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

3.7. Az adatokat megismerők

Adatkezelő a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ügyfél, Érintett számára teljesíteni tudja.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző munkatársai is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Szolgáltató ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

3.8. Érintetti jogok

Hozzáférés
Az Érintettnek joga van a fenti 1-7. pontban közölt tájékoztatáshoz, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, amit a weboldalon, profiljába bejelentkezve saját maga megtehet.
Ezenfelül az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ld lent).
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (ld. lent) panasz benyújtására.

Adathordozhatóság
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
Az érintett ezen túlmenően kérheti személyes adatainak más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az adathordozhatóság joga csak a szerződés teljesítése jogalappal kezelt adatokra vonatkozik.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog
Érintett a személyes adatok törlését az alábbi indokok valamelyike fennállása esetén kérheti:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előirt jogi kötelezettség teljesesítéséhez törölni kell.
A személyes adatok törlését alanyi jogként kérni nem lehet. A kérelem benyújtása után Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja, illetve hogy van-e a hozzájáruláson túlmenő egyéb jogalapja is. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelést az Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytathatja.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Tiltakozás joga
Érintett kizárólag a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő ilyen esetben, ha igazolja kényszerítő jellegű jogos ok fennállását, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges, folytathatja az adatkezelést.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.

3.9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz.
Az Érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Az Érintett bírósághoz fordulhat.

4. Papír alapon, levélben vagy faxon leadott rendelés

A weboldalakon található és Szolgáltató egyéb termékére és/vagy szolgáltatására vonatkozó papír alapon, levélben vagy faxon leadott megrendeléshez.

4.1. Jogalap

Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelő jogos érdeke – bizonyíthatóság

4.2. Adattartalom

Név (regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
Email cím (regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
Cím (számlázási és szállítási cím)
Telefonszám (vezetékes és mobil; regisztráló, kapcsolattartó és átvételért felelős személy)
Amennyiben az Adatközlő nem saját személyes adatait adja meg (kapcsolattartó és átvételért felelős személy), az Adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.3. Az adatkezelés célja

A kiválasztott termékek és/vagy szolgáltatások papír alapú megrendelésének lehetővé tétele, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása, az érintettekkel történő kapcsolatfelvétel, értesítések közlése. A vásárlás, praktikus használat megkönnyítése, rendelési történet biztosítása, bizonyíthatóság. Használati és forgalmi adatok elemzése. Az ügyfélélmény fejlesztése.
A megrendelt tételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Rendelés értesítő, rendelés visszaigazolás megküldése, egyeztetések elvégzése, kifizetések és kiszállítások igazolása, bizonylatolás.
Az állami szervezetek (KSH, NAV) felé történő lejelentési kötelezettség.

4.4. Az adatkezelés időtartama

A papír alapon leadott rendelések esetében a személyes adatok kezelésének időtartama az utolsó leadott rendeléstől számított 5 év.
A teljesített rendelésekhez kapcsolódó számlák megőrzési ideje 8 év, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint.

4.5. Adatfeldolgozó

A faxon leadott rendelések kapcsán Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4.6. Adattovábbítás

A rendelés teljesítésekor a kiszállításhoz, az ehhez kapcsolódó kapcsolattartáshoz szükséges adatok (Név, Cím, Telefonszám) a kiszállítást végző szolgáltató cégnek szükség esetén a Szolgáltató által továbbításra kerülnek.
Adattovábbítás történik az egyéb közreműködök és az állami szervek, hatóságok felé is.

4.7. Az adatokat megismerők

Adatkezelő a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ügyfél, Érintett számára teljesíteni tudja.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző munkatársai is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
Szolgáltató ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

4.8. Érintetti jogok

Hozzáférés
Az Érintettnek joga van a fenti 1-7. pontban közölt tájékoztatáshoz, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésének kérelméhez.
Ezenfelül az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ld lent).
Érintett a kérelmet írásban, papír alapon faxon (+36 1 412-0479), vagy levélben, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (ld. lent) panasz benyújtására.

Adathordozhatóság
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
Az érintett ezen túlmenően kérheti személyes adatainak más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
Érintett a kérelmet írásban, papír alapon faxon (+36 1 412-0479), vagy levélben, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az adathordozhatóság joga csak a szerződés teljesítése jogalappal kezelt adatokra vonatkozik.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog
Érintett a személyes adatok törlését az alábbi indokok valamelyike fennállása esetén kérheti:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előirt jogi kötelezettség teljesesítéséhez törölni kell.
A személyes adatok törlését alanyi jogként kérni nem lehet. A kérelem benyújtása után Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja, illetve hogy van-e a hozzájáruláson túlmenő egyéb jogalapja is. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelést az Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytathatja.
Érintett a kérelmet írásban, papír alapon faxon (+36 1 412-0479), vagy levélben, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Tiltakozás joga
Érintett kizárólag a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő ilyen esetben, ha igazolja kényszerítő jellegű jogos ok fennállását, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges, folytathatja az adatkezelést.
Érintett a kérelmet írásban, papír alapon faxon (+36 1 412-0479), vagy levélben, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.

4.9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz.
Az Érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Az Érintett bírósághoz fordulhat.

5. Hírlevél

A termékre és/vagy szolgáltatásra, egyéb kapcsolódó információra vonatkozó gazdasági reklám, tájékoztatás, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok küldése, kapcsolattartás hírlevél útján.

5.1. Jogalap

Adatkezelő jogos érdeke – a termékek és szolgáltatások iránt érdeklődőkkel történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, üzletszerzés.

5.2 Adattartalom

Név
Email cím
ÜP kód

5.3. Az adatkezelés célja

A termékre és/vagy szolgáltatásra, egyéb kapcsolódó információra vonatkozó gazdasági reklám, tájékoztatás, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok küldése, kapcsolattartás hírlevél útján.

5.4. Az adatkezelés időtartama

A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés addig tart, amíg Érintett adatainak törlését nem kéri, illetve Szolgáltató meg nem szűnik.

5.5. Adatfeldolgozó

A hírlevél kapcsán a kapcsolódó tárhely- és smtp-szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

5.6. Adattovábbítás

A hírlevél kapcsán adattovábbítás nem történik.

5.7. Az adatokat megismerők

Adatkezleő a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ügyfél, Érintett számára teljesíteni tudja.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző munkatársai is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
Szolgáltató ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

5.8. Érintetti jogok

Hozzáférés
Az Érintettnek joga van a fenti 1-7. pontban közölt tájékoztatáshoz, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésének kérelméhez.
Ezenfelül az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ld lent).
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti, illetve bármely hírlevélben a hírlevél végén elhelyezett leiratkozási linkre kattintva kezdeményezheti.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (ld. lent) panasz benyújtására.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog
Érintett a személyes adatok törlését az alábbi indokok valamelyike fennállása esetén kérheti:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előirt jogi kötelezettség teljesesítéséhez törölni kell.
A személyes adatok törlését alanyi jogként kérni nem lehet. A kérelem benyújtása után Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja, illetve hogy van-e a hozzájáruláson túlmenő egyéb jogalapja is. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelést az Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytathatja.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti, illetve bármely hírlevélben a hírlevél végén elhelyezett leiratkozási linkre kattintva kezdeményezheti.

Tiltakozás joga
Érintett kizárólag a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő ilyen esetben, ha igazolja kényszerítő jellegű jogos ok fennállását, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges, folytathatja az adatkezelést.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.

5.9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz.
Az Érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Az Érintett bírósághoz fordulhat.
6. Állásra történő jelentkezés

Szolgáltató a nyitott pozícióinak megtöltése céljából, a kiválasztási folyamatban való részvétel során személyes adatot kezel.

6.1. Jogalap

Adatkezelő jogos érdeke – kiválasztás, jogok érvényesítése, utólagos bizonyíthatóság.

6.2. Adattartalom

Név
Email cím (ha email)
Cím
Telefonszám (vezetékes és mobil)

6.3. Az adatkezelés célja

Kiválasztás.

6.4. Az adatkezelés időtartama

A kiválasztási eljárás alatt, illetve annak befejezését követő 90 nap.

6.5. Adatfeldolgozó

A telefonbeszélgetés, levelezés kapcsán a vonatkozó tárhely-szolgáltató, illetve IT-szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

6.6. Adattovábbítás

Adattovábbítás nem történik.

6.7. Az adatokat megismerők

Adatkezelő a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ügyfél, Érintett számára teljesíteni tudja.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző munkatársai is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat megismerhetik a Szolgáltató alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
Szolgáltató ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

6.8. Érintetti jogok

Hozzáférés
Az Érintettnek joga van a fenti 1-7. pontban közölt tájékoztatáshoz, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez.
Ezenfelül az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ld lent).
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (ld. lent) panasz benyújtására.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog
Érintett a személyes adatok törlését az alábbi indokok valamelyike fennállása esetén kérheti:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előirt jogi kötelezettség teljesesítéséhez törölni kell.
A személyes adatok törlését alanyi jogként kérni nem lehet. A kérelem benyújtása után Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja, illetve hogy van-e a hozzájáruláson túlmenő egyéb jogalapja is. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelést az Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytathatja.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Tiltakozás joga
Érintett kizárólag a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő ilyen esetben, ha igazolja kényszerítő jellegű jogos ok fennállását, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges, folytathatja az adatkezelést.
Érintett a kérelmet írásban, elektronikus úton (email-ben) az Adatkezelő erre kijelölt email címére (adatvedelem@bitforce.hu) küldheti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.

6.9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz.
Az Érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Az Érintett bírósághoz fordulhat.

 

II. Adatbiztonság, szervezési és technikai intézkedések

Szolgáltató megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a szükséges és elégséges jogok elve, azaz Szolgáltató informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Szolgáltató a személyes adatok kezelését érintő folyamatokat illetően belső szabályzatokat alkalmaz.

Szolgáltató minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (fizikai hozzáférést akadályozó eszközök - ajtók, zárak, rácsok, páncélszekrények, tűzálló széfek; elektronikus jelzőrendszerek - riasztó, tűzvédelmi rendszer).

Szolgáltató az adatokat az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket Szolgáltató elhatároltan, külön zárt szerverhelyiségben tárolja. Az adatokat Szolgáltató redundánsan, több helyen tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Szolgáltató tűzfallal és aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatát a külső támadásoktól.
Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A rendszerekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Szolgáltató a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.

 

III. Süti Nyilatkozat

Szolgáltató Weboldalain sütiket (cookie) használ a forgalom elemzése, a beállítások megjegyzése és a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. A Weboldalak használatával, valamint a jelen nyilatkozat elfogadásával az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az alábbi feltételeknek megfelelően Szolgáltató sütiket használjon.

Mi az a süti, és hogyan használják ezeket a Szolgáltató weboldalai általánosságban?

A süti (angolul cookie) egy olyan adathalmazt (betű- és számsort) tartalmazó fájl, amelyet egy weboldal megtekintésekor a webkiszolgáló küld a webböngésző felé, és a böngésző eltárolja azt. Minden egyes alkalommal, amikor a böngésző egy oldalt tölt be a szerverről, visszaküldi ezt a kódot a szerver felé.
A sütik nem tartalmaznak semmilyen személyazonosításra alkalmas információt, de a sütikben tárolt, illetve a sütikből lekérhető információk hivatkozhatnak az Ügyfél személyes adataira.
A Szolgáltató oldalain működő sütik használatából származó, Ügyfélről szerzett információt Szolgáltató az alábbi célokra használhatja fel:

Az Ügyfél számítógépének felismerésére, ha ellátogat Szolgáltató Weboldalára
A Weboldal használhatóságának fejlesztésére
A Weboldal használatának elemzésére
A Weboldal személyre szabására (pl. kedvencek, utoljára megtekintett termékek eltárolása, nézet beállítások elmentése)
Az Ügyfél Weboldalon történő mozgásának nyomon követésére, és bizonyos funkciók használatának lehetővé tételére (pl. termékek hozzáadása/eltávolítása a kosárhoz/kosárból, vásárlás befejezése fizetéssel stb.)
Annak érdekében, hogy a rendszer emlékezzen az Ügyfélre, a Weboldalra való visszatérésekor

 

Ha blokkolni vagy törölni kívánja a Weboldalakról érkező sütiket, akkor ezt a böngésző segítségével megteheti. A jelen nyilatkozat alján további információkat találhat a sütik blokkolásával és törlésével kapcsolatban.

Milyen típusú sütiket használnak konkrétan a Szolgáltató Weboldalai?

Szolgáltató két különböző alaptípusú sütit használ:

1) A működéséhez és a navigációhoz szükséges sütik

Ezek a sütik elengedhetetlenek a Weboldalak megfelelő működéséhez és a könnyű navigálásához. Például lehetővé teszik a kosár funkció használatát, illetve azt, hogy a weboldalon való navigálás közben az Ügyfél folyamatosan bejelentkezve maradjon. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor az hatással lesz Weboldalak egyes funkcióinak használhatóságára.
- A felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik (compare, kedvenc, kosar)
- A felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik (brne, cookie_confirmed, lang, megszunt, megtekintett_2, openfavorite, panel)

2) Elemzési célú sütik

Az elemzési célú sütik általános információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt, például a felhasználók mely oldalakat látogatják leggyakrabban, és hogy a felhasználók kapnak-e hibaüzenetet a Weboldalon.
Szolgáltató elemzési célra a Google Analytics elemző eszközt használja, amely abban segít, hogy pontosabb képet kapjon a látogatók tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt sütik a _ga, _gid, és _gat sütik (további információért kattintson ide).

A Szolgáltató által biztosított sütik (a működéséhez és a navigációhoz szükséges sütik) 30 napig tárolódnak az eszközökön és új felhasználói tevékenység esetén a lejárati időtartam újrakezdődik. A 30 napos időtartam letelte után a felhasználókat a rendszer újból felkéri a sütik fogadására.
A harmadik fél által (elemzési célú sütik) biztosított sütik 38 hónapos lejárati dátummal rendelkeznek és új felhasználói tevékenység esetén a lejárati időtartam újrakezdődik.

Süti preferenciák

A sütik weboldalakon való használatával kapcsolatos további információkért (beleértve a sütik blokkolását vagy törlését is) látogasson el a www.allaboutcookies.org weboldalra.

Sütik blokkolása

A legtöbb böngészőben letiltható a sütik fogadása. Például:
Internet Explorer böngészőben az "Eszközök" menü "Internetbeállítások" pontja alatti "Adatvédelem" lapon a csúszka "Az összes süti (cookie) blokkolása" ponthoz mozgatásával blokkolhatja a sütiket.
További információkért kattintson ide.
Mozilla Firefox böngészőben az "Eszközök" menü "Beállítások" pontja alatti "Adatvédelem" lapon a "Sütik elfogadása weboldalakról" lehetőség jelölésének megszüntetésével blokkolhatja a sütiket.
További információkért kattintson ide.

Sütik törlése

A számítógépe által tárolt sütiket ki is törölheti:
Internet Explorerben manuálisan kell törölni a süti-fájlokat, további információkért kattintson ide.
Mozilla Firefoxban a sütik törléséhez előbb engedélyeznie kell a sütik törlését a "Személyes adatok törlése" lehetőségen belül (ez a beállítás az "Eszközök" menü "Beállítások" pontjának "Személyes adatok" mezőjében, a "Beállítások..." gombra kattintva változtatható), majd az "Eszközök" menü "Személyes adatok törlése" elemére kell kattintani.

 

Template title
Template header
Template content